Sajt na gohugo

Posted by Milovan Misho Petković on Tue, Nov 14, 2017
In Development
Tags

Ovaj sajt je kreniran na platformi Hugo pisanoj u Golang.

Golang Golang je prograski jezik nastao 2017 godine, namjenjen web programiranju. Po svim statistikama za red veličine (tri nule) je brži od nekih poznatih framework-ova kao što su npr [Django](//django.org “django” target="_blank") pisan u python-u ili [Laravel](//laravel.com “laravel” target="_blank") pisan u php. Ovaj sajt ne napravljen u pomoću [Hugo](//gohugo.io “Hugo” target="_blank") koji je namjenjen developerima. Hudo trenutno nema premium template, ali je izuzetno lak za razvoj template. Cijela konstrukcija sajta je slična slaganju kockica, posjeduje i svoj server:

hugo server -D

koji će se pokrenuti na 1313 portu, ali za ovaj sajt korišten je [nginx](//nginx.org “nginx” target="_blank") ispod imate konfiguraciju.

server {
	listen 443 ssl http2;
	server_name orangeunit.com;
	ssl on;
	ssl_certificate      /var/lib/acme/live/orangeunit.com/fullchain;
	ssl_certificate_key  /var/lib/acme/live/orangeunit.com/privkey;
	access_log /var/log/nginx/orangeunit_access.log;
	error_log /var/log/nginx/orangeunit_error.log;
	port_in_redirect off;
	server_tokens off;
	autoindex off;

	client_max_body_size 15m;
	client_body_buffer_size 128k;

	root /var/www/orangeunit.com/public;
	index index.html index.htm;

	location /.well-known/acme-challenge/ {
		proxy_pass http://127.0.0.1:402;  
}

location ~* \.(?:ico|css|js|gif|jpe?g|png)$ {
	expires 30d;
	add_header Pragma public;
	add_header Cache-Control "public";
}
	error_page 404 /custom_404.html;
	location = /custom_404.html {
	root /usr/share/nginx/html;
	internal;
	}

}

Hugo će kreirati čist html sajt u folder koji mu zadate, a kao što vidite na ovom sajtu je podešen i SSL sertifikat. O podešavanju besplatnog SSL-a u narednom postu.

comments powered by Disqus