Sajt na gohugo

Posted by Milovan Misho Petković on Tue, Nov 14, 2017
In Development
Tags

Ovaj sajt je kreniran na platformi Hugo pisanoj u Golang.

Golang Golang je prograski jezik nastao 2017 godine, namjenjen web programiranju. Po svim statistikama za red veličine (tri nule) je brži od nekih poznatih framework-ova kao što su npr Django pisan u python-u ili Laravel pisan u php. Ovaj sajt ne napravljen u pomoću Hugo koji je namjenjen developerima. Hudo trenutno nema premium template, ali je izuzetno lak za razvoj template. Cijela konstrukcija sajta je slična slaganju kockica, posjeduje i svoj server:

hugo server -D

koji će se pokrenuti na 1313 portu, ali za ovaj sajt korišten je nginx ispod imate konfiguraciju.

server {
  listen 443 ssl http2;
  server_name orangeunit.com;
  ssl on;
  ssl_certificate   /var/lib/acme/live/orangeunit.com/fullchain;
  ssl_certificate_key /var/lib/acme/live/orangeunit.com/privkey;
  access_log /var/log/nginx/orangeunit_access.log;
  error_log /var/log/nginx/orangeunit_error.log;
  port_in_redirect off;
  server_tokens off;
  autoindex off;

  client_max_body_size 15m;
  client_body_buffer_size 128k;

  root /var/www/orangeunit.com/public;
  index index.html index.htm;

  location /.well-known/acme-challenge/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1:402; 
}

location ~* \.(?:ico|css|js|gif|jpe?g|png)$ {
  expires 30d;
  add_header Pragma public;
  add_header Cache-Control "public";
}
  error_page 404 /custom_404.html;
  location = /custom_404.html {
  root /usr/share/nginx/html;
  internal;
  }

}

Hugo će kreirati čist html sajt u folder koji mu zadate, a kao što vidite na ovom sajtu je podešen i SSL sertifikat. O podešavanju besplatnog SSL-a u narednom postu.

comments powered by Disqus