Dodavanje kompresije u nginx

Posted by Milovan Misho Petković on Wed, Nov 15, 2017
In Development
Tags nginx

Da bi vaš sajt imao što bolje preformanse poželjno je omogućiti kompresiju na serveru.

Zašto kompresija?

  • povećavate brzinu učitavanja vašeg sajta
  • smanjujete količinu prenešenih podataka i vama i korisnicima
  • brži sajtovi bolje su rangirani

Kako omogućiti kompresiju na nginx{:target="_blank"}? Pronađite fajl nginx.conf.

sudo vi /etc/nginx/ngxinx.conf

Kompresija u nginx nije po defaultu uključena. Ako ne postoje dodajte ove linije, ili skinite komentar ispred njih

##
# Gzip Settings
##

gzip on;
gzip_disable "msie6";

gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_http_version 1.1;
gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

Poslednja linija govori koji tip datoteka će biti kompresovan. Zatim ponovo učitajte konfiguraciju nginx server-a ili ga restartujte

sudo service nginx reload

Ukoliko ste uradili sve kako treba testirajte Vaš sajt na Google Page Speed

comments powered by Disqus